shabd-logo

About വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

കേരളീയനായ ഒരു മഹാകവിയും വിവർത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ തനത് കലയായ കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള വാല്മീകിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വള്ളത്തോൾ ദേശീയ കവിയായി അറിയപ്പെട്ടു. 1958 മാർച്ച് 13ന് അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.

no-certificate
No certificate received yet.

Books of വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ

ഗണപതി

ഗണപതി

കേരളീയനായ ഒരു മഹാകവിയും വിവർത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ തനത് കലയായ കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള വാല്മീകിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വള്ളത്തോൾ ദേശീയ കവിയായി അറിയപ്പെട്

1 വായനക്കാർ
3 ലേഖനങ്ങൾ
ഗണപതി

ഗണപതി

കേരളീയനായ ഒരു മഹാകവിയും വിവർത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ തനത് കലയായ കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള വാല്മീകിയായി വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വള്ളത്തോൾ ദേശീയ കവിയായി അറിയപ്പെട്

1 വായനക്കാർ
3 ലേഖനങ്ങൾ
ശിഷ്യനും മകനും

ശിഷ്യനും മകനും

മഹാകവിയായ വളത്തോളിൻറ്റ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃതിയാണിത്. കേരളീയനായ ഒരു മഹാകവിയും വിവർത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ തനത് കലയായ കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള വാല്മീകിയായി വിശേഷിപ്പ

0 വായനക്കാർ
3 ലേഖനങ്ങൾ
ശിഷ്യനും മകനും

ശിഷ്യനും മകനും

മഹാകവിയായ വളത്തോളിൻറ്റ ശ്രേഷ്ഠമായ കൃതിയാണിത്. കേരളീയനായ ഒരു മഹാകവിയും വിവർത്തകനുമാണ് വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ തനത് കലയായ കഥകളിയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരള വാല്മീകിയായി വിശേഷിപ്പ

0 വായനക്കാർ
3 ലേഖനങ്ങൾ
അച്ഛനും മകളും

അച്ഛനും മകളും

രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങളായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻറ്റെ കാവ്യമ്ണ് അച്ഛനും മകളും. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കഥകളിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0 വായനക്കാർ
2 ലേഖനങ്ങൾ
അച്ഛനും മകളും

അച്ഛനും മകളും

രണ്ട് ഖണ്ഡങ്ങളായി വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻറ്റെ കാവ്യമ്ണ് അച്ഛനും മകളും. കേരള കലാമണ്ഡലത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായ അദ്ദേഹം കഥകളിയുടെ ഉന്നമനത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

0 വായനക്കാർ
2 ലേഖനങ്ങൾ

വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ എന്നതിന്റെ ലേഖനങ്ങൾ

മൂന്ന് അവസാനഭാഗം

22 December 2023
0
0

മുമ്പിലെത്തിയ പിതാമഹന്റെ വെൺ- കമ്പിപോലെ നെടുതായ താടിയെ വെമ്പിയേറ്റു പിടികൂടിനാൻ ബലാൽ വമ്പിയന്ന ഗിരിജാകുമാരകൻ. "അരുത,രുത,നുകമ്പ്യനന്തണൻ, ഞാൻ പൊരുവതിനല്ല,ശമത്തിനായണഞ്ഞോൻ; പരുഷത കരുതായ്കിവങ്കലെ"ന്നാ

രണ്ട്

22 December 2023
0
0

പാരിലേവനിമധൃഷ്യരാകുമാ- വാരിജായുധവിമാഥിപാർഷദർ ഗൗരിതൻ തനുജനോടു, തൻഗൃഹ- ദ്വാരി ചെന്നു ചിലതോതിനോക്കിനാർ. ഒന്നുകൊണ്ടുമൊരിളക്കമെന്നിയേ നിന്നു, തൻനിലയിലംബികാസുതൻ, ചെന്നു,തച്ചരിതമഗ്ഗണങ്ങൾ പൊൻ- കുന്നുവില്

ഒന്ന്

21 December 2023
0
0

ശീതളാചലകുമാരിയെപ്പുരാ ചൂതബാണരിപു വേട്ടു ശങ്കരൻ ശ്വേതശൈലനിലയത്തിലംഗനോ- പേതനായ് പ്രഭു മടങ്ങിയെത്തിനാൻ. ബാലയാം പ്രിയയിൽ നാണമാം തിര- ശ്ശീലകൊണ്ടു മറവാർന്ന കാമനെ ലോലനായഥ വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ലീലയാ തുനികയാ

രണ്ട്

21 December 2023
0
0

കണ്ടു നെടുതാം വീർപ്പൊന്നിട്ടു കണ്ണുനീരൊരുവിധമടക്കിക്കൈയും കൂപ്പി, ഭക്തിയുമതിലേറെ സ്നേഹവുമുൾക്കൊണ്ടാത്മ- വൃത്താന്തമറിയിച്ചാളഷിയെസ്സദ്വൃത്തയാൾ:“മുക്താത്മൻ, പിറന്നന്നേ വനത്തിൽ മാതാപിതൃ- ത്യക്ത ഞാൻ

ഒന്ന്

21 December 2023
1
0

"ഗുരുപാദരെക്കണ്ടു വന്ദിപ്പാനവസര മറിഞ്ഞു വരിക, പോയ് വത്സ, നീ ശുനശ്ശേഫ ഞാനിങ്ങീയശോകത്തിൻ തണലിൽ നിൽക്കാ"മെന്നൊ- രാനകമന്ദ്രസ്നിഗ്ദ്ധസ്വരമാകിയ സൂക്തം,പോക്കുവെയിലേശി സ്വർണ്ണമുരുക്കിയൊഴിച്ചതു- പോലവേ മി

ഭാഗം മൂന്ന് അവസാനഭാഗം

20 December 2023
0
0

ഒരദ്ഭുതാത്മാവു,മൊരത്ഭുതാംഗിയും. വലാഹകശ്യാമളകോമളാംഗനീ വിലാസി വിദ്യുൽസമഡംബരാംബരൻ സുലാള്യവേണുജ്ജ്വലപാണിപല്ലവൻ, കലാപിബർഹാങ്കിതകമ്രകുന്തളൻ യുവാവിവൻ കൈക്കു പിടിച്ച തന്വിയോ, സുവാസിനാശാതടചമ്പകാംഗിയാ

ഭാഗം രണ്ട്

20 December 2023
1
0

ന്നില്ലാത്തൊരീ പ്രഥമമായ പരാഭവത്താൽ; വല്ലായ്മ ദേവകൾ പെടുത്തുവതും ക്ഷമിപ്പൊ- ന്നല്ലായിരുന്നു ഹഹ, ഭാരതപൂർവരക്തം. അശങ്കമാ മാനി വൃഷാങ്കശിഷ്യ- നമർഷവേഗത്തിനധീനനായി, അച്ഛൻ കൊടുത്തോരു കൊടുംകുഠാരം മകന്റെ ന

ഭാഗം ഒന്ന്

20 December 2023
1
0

മികവുടയ കുബേരപത്തനത്തിൻ സുകനകമാകിയ താഴികക്കുടങ്ങൾ പകൽ പകുതി കടന്ന ഭാസ്കരൻതൻ പ്രകടമരീചികളാൽത്തിളങ്ങിമിന്നീ. പല പല മണിമേട രണ്ടുപാടും വിലസിന തൽപുരരഥ്യയിങ്കലൂടെ അലർശരരിപുവിന്മഹാദ്രിതൻ നേർ- ക്കലഘുവിഭാ

---

ഒരു പുസ്തകം വായിക്കുക